Sisukord

Aitäh, et tutvute AS Vaba Maa privaatsustingimustega. AS Vaba Maa hindab oma klientide privaatsust kõrgelt.  AS Vaba Maa eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel oma klientide andmeid töötleme. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab AS Vaba Maa andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

Mõisted

„GDPR“Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„Isikuandmed“Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
„Kehtivad õigusaktid“Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Andmete Töötlemise Lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimist; järelevalveasutuste soovitused ja juhised, sealhulgas, kuid mitte ainult, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud Euroopa Andmekaitse töörühma poolt Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimise ajal või pärast selle sõlmimist antud soovitused ja juhised.
„Klient“ või „andmesubjekt“ Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada AS Vaba Maa teenuseid ning kelle Isikuandmeid AS Vaba Maa Töötleb.
„Töötlemine“Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„Vastutav Töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsuspoliitika tähenduses on Vastutav Töötleja AS Vaba Maa.
„Veebileht“ AS Vaba Maa veebileht https://vabamaa.ee ja sellega seotud alamdomeenid või AS Vaba Maa poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.
„Volitatud Töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Üldsätted

 • Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada AS Vaba Maa teenuseid.
 • Privaatsuspoliitika kirjeldab Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.
 • AS Vaba Maa kinnitab, et tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.
 • AS Vaba Maa on õigus Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Veebilehel.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • AS Vaba Maa võib Kliendi Isikuandmeid Töödelda erinevatel eesmärkidel. AS Vaba Maa Töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.
 • AS Vaba Maa Töötleb Kliendi Isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:
 • Kliendile teenuse pakkumuse tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks;
 • AS Vaba Maa juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses AS Vaba Maa poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;
 • AS Vaba Maa õigustatud huvi korral, tingimusel, et AS Vaba Maa õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele, näiteks seoses isikute ja vara kaitseks turvakaamerate kasutamisega;

Isikuandmete kogumine

 • Isikuandmete liigid ja Isikuandmete koosseis, mida AS Vaba Maa Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida kliendile osutatakse.
 • Isikuandmed, mida AS Vaba Maa oma Klientide kohta kogub ja Töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:
 • Kliendi isikut tuvastada võimaldavad andmed ja kontaktandmed nagu Kliendi eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoni number, postiaadress. Kliendi lubamisel AS Vaba Maa ruumidesse Kliendi eesnimi ja perekonnanimi, dokumendi tüüp, dokumendi number ja firma nimi, keda Klient esindab.
 • AS Vaba Maa poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekivad andmed nagu tellimuste arv, sagedus jms.
 • AS Vaba Maa poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud Isikuandmeid (näiteks andmed tellimuste arvu kohta) töödeldakse anonümiseeritud kujul ka statistilistel eesmärkidel.

Isikuandmete säilitamise periood

 • AS Vaba Maa ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.
 • Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.
 • Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

 

Turvakaamerate kasutamine

 • AS Vaba Maa kasutab enda territooriumil turvakaameraid isikute ja vara kaitse eesmärgil.
 • Turvakaamerate kasutamise kohta on turvakaamerate jälgimisalasse alati paigutatud silt turvakaamera kasutamise kohta.
 • AS Vaba Maa ei edasta turvakaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks volitatud isikute poolt. Näiteks varguse korral võib AS Vaba Maa edastada salvestise Politsei- ja Piirivalveametile.
 • AS Vaba Maa säilitab turvakaamerate salvestisi kuni 3 kuud alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul.

Küpsised

 • AS Vaba Maa kasutab Veebilehel küpsiseid.
 • Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
 • Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.

Kliendi õigused

 • Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.
 • Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:
 • juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas AS Vaba Maa on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid AS Vaba Maa Kliendi kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda AS Vaba Maa oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada AS Vaba Maa vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et AS Vaba Maa piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui AS Vaba Maa ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus AS Vaba Maa antud nõusolek tagasi võtta.
 • Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või AS Vaba Maa õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.
 • Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust all toodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

Kontaktandmed

 • Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke AS Vaba Maa ühendust telefoni, e-posti, posti teel.
 • Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke AS Vaba Maa ühendust telefoni, e-posti, posti teel.

AS Vaba Maa kontaktandmed on: